Sunday, February 23, 2020

Multi-Faith Prayer Vigil for Climate Justice in Cardiff

Fe’ch gwahoddir i wylnos gweddi a myfyrdod y tu allan i’r Senedd, Caerdydd ar brynhawniau Gwener dros y Grawys.
Gwener 28ain Chwefror tan Gwener 10fed Ebrill, rhwng 2yp a 6yp
Byddwn yn cofleidio’r bobl a’r blaned i’n calonnau ac yn gweddïo i’r ddynoliaeth fagu’r ddoethineb a’r cryfder i oroesi’r argyfwng hinsawdd. Ar y cyd ag eraill yn gweddïo y tu allan i San Steffan, rydym yn gweddïo am drawsffurfio ein gwleidyddiaeth a chreu byd ôl-carbon llawn cyfiawnder a thangnefedd.
Mae croeso i bobl o bob ffydd a heb ffydd i ddod ar un neu fwy o’r dyddiau Gwener. Fe fydd yna gyfnodau tawel, ac amserau ar gyfer siarad/canu/defodau. Os hoffech offrymu gweddi, arwain myfyrdod, cân, côr, araith byr, defod, neu unrhyw beth arall addas, rhowch wybod i ni. Neu dewch atom beth bynnag.
Mae hwn yn achlysur heddychlon, di-drais a gweddigar, wedi’i drefnu gan Christian Climate Action Cymru, ond yn agored i bob ffydd ac agwedd ysbrydol.
YOU are invited to a multi-faith prayer and meditation vigil outside the Senedd, Cardiff on Friday afternoons in Lent.
Friday 28th February to Friday 10th April, Between 2pm and 6pm
We will be holding the people and the planet in our hearts and praying for humanity to have the wisdom and strength to survive the climate emergency. In concert with others praying outside Westminster, we are praying for the transformation of our politics to create a post-carbon world of justice and peace.
People of all faiths and none are welcome to come along on one or more Fridays. There will be periods of silence, and times for talking/ singing/ ritual. If you would like to offer a prayer, a guided meditation, a song, a choir, a brief talk, a ritual or anything else appropriate, please let us know. Or feel free simply to join us.
This is a peaceful, non-violent, and prayerful event, organised by Christian Climate Action Cymru, but open to all faiths and spiritual perspectives.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home